OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au următoarele obligații:

a) Să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicului;
b) Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
c) Să achite contribuţia datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, in condiţiile legii;
d) Să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).