Extras din L.153/2017
Transparența veniturilor salariale
ART. 33
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.
(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).
(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2017
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2018
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2018
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - ianuarie 2019
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2019
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2020
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2020
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2021
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2021
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - februarie 2022
Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice - august 2022